Κανονισμός μαθημάτων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου

Κανονισμός μαθημάτων στο Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου (IFC) υπάγεται στο γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και στην Πρεσβεία της Γαλλίας στη Λευκωσία. Η εγγραφή στα μαθήματα και στα τμήματα σπουδών του Ινστιτούτου προϋποθέτει ότι οι σπουδαστές και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

  1. Ημερολόγιο

Το σχολικό έτος είναι οργανωμένο σε 30 εβδομάδες (Σεπτέμβριος-Μάιος).

Εντατικά μαθήματα και εργαστήρια σύντομης διάρκειας δύναται να πραγματοποιηθούν καθ’ όλο το σχολικό έτος, ανάλογα με τη ζήτηση.

  1. Εγγραφή

Η εγγραφή πραγματοποιείται στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Λεωφόρος Στροβόλου 59, 2018 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ (από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 9:00 μέχρι τις 18:00 και την Παρασκευή από τις 9:00 μέχρι τις 14:00), και τα έξοδα εγγραφής μπορούν να καταβληθούν είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος, είτε μέσω επιταγής είτε με μετρητά.

Τα έξοδα εγγραφής, των €50 επιβαρύνουν τον σπουδαστή κάθε φορά που εγγράφεται στο σχολικό έτος και αφαιρούνται από το συνολικό ποσό των διδάκτρων.

Εγγραφή στα μαθήματα διάρκειας ενός έτους ή ενός εξαμήνου μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της διδακτικής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση τα δίδακτρα υπολογίζονται με βάση τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής. Τα έξοδα της εγγραφής όμως, καταβάλλονται εφ’ άπαξ.

Το κόστος για τα βιβλία δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.

  1. Πληρωμή

Εάν το κόστος των διδάκτρων του μαθήματος είναι κάτω από €300, το ποσό θα πρέπει να καταβληθεί είτε εφ’ άπαξ είτε σε δύο δόσεις.

Τα δίδακτρα από €300 και πάνω καταβάλλονται σε τρεις δόσεις το πολύ.

 

Ετήσια μαθήματα

Η πρώτη δόση καταβάλλεται υποχρεωτικά πριν την έναρξη των μαθημάτων (τον Σεπτέμβριο). Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται ως ακολούθως:

-2η δόση : πριν τις 10 Δεκεμβρίου

-3η δόση : πριν τις 10 Μαρτίου

Σε περίπτωση καταβολής του συνόλου του ποσού κατά την εγγραφή παρέχεται έκπτωση 5%

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης €50 σε ανέργους που αναζητούν εργασία – με την προσκόμιση ανάλογου δικαιολογητικού.

Έκπτωση 20% προσφέρεται στο δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή η έκπτωση παρέχεται στο μάθημα με το μικρότερο κόστος διδάκτρων.

Έκπτωση €50 δικαιούνται τα πρωτότοκα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών με την προσκόμιση της κάρτας πολυτέκνων (τέσσερα παιδιά και άνω)

Αυτές οι εκπτώσεις δεν συνδυάζονται με άλλες.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο διατηρεί τη δυνατότητα να διαγράψει ένα σπουδαστή από το τμήμα που παρακολουθεί σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των διδάκτρων στο διάστημα που προβλέπεται.

 

  1. Ακύρωση – Επιστροφή Χρημάτων

Το Γαλλικό Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης τμήματος μέχρι και 48 ώρες πριν από την έναρξή του, όταν αυτό αποτελείται από λιγότερους από έξι μαθητές.

Στην περίπτωση αυτή προτείνεται στους σπουδαστές κάποιο άλλο τμήμα – ή άλλη εναλλακτική λύση. Εάν αυτή η λύση δεν τους εξυπηρετεί, τους επιστρέφεται όλο το ποσό των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.

Από τη στιγμή που ένα μάθημα ή ένα τμήμα σπουδών ξεκινά, δε δίδεται καμία αποζημίωση για ώρες διδασκαλίας που δεν παρακολούθησε ο σπουδαστής, εκτός από ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις και έπειτα από γραπτή αίτηση προς τη Διεύθυνση Μαθημάτων (με εξαίρεση τα έξοδα της εγγραφής, τα οποία δεν επιστρέφονται) όπως:

  • σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή ασθένεια ή/και αδυναμία που δικαιολογούνται επαρκώς με ιατρική βεβαίωση και που καθιστούν την παρακολούθηση των μαθημάτων αδύνατη για διάστημα διάρκειας άνω των τεσσάρων εβδομάδων
  • σε περίπτωση οριστικής αναχώρησης επαρκώς δικαιολογημένης.

Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή τμήματος ή επιπέδου χωρίς τη σύμφωνο γνώμη του παιδαγωγικού διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Σε περίπτωση αλλαγής τμήματος από την πλευρά του σπουδαστή, η διαφορά των διδάκτρων είτε του επιστρέφεται είτε καλείται να την καλύψει ο ίδιος.

   5. Πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής διδάκτρων

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής διδάκτρων, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 0,5% του οφειλόμενου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης

  1. Πειθαρχία, ασφάλεια και ασφάλιση

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την είσοδο στο μάθημα σε σπουδαστή του οποίου η συμπεριφορά παρεμποδίζει τα υπόλοιπα μέλη του τμήματος να παρακολουθήσουν ομαλά το μάθημά τους. Μετά από τρεις προειδοποιήσεις η συνεχιζόμενη απαράδεκτη συμπεριφορά θα έχει ως αποτέλεσμα την αποβολή του σπουδαστή από τα μαθήματα, χωρίς να του επιστραφούν χρήματα ή να του δοθεί αποζημίωση.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν φθορές σε αντικείμενα ενός σπουδαστή από κάποιον άλλο σπουδαστή ούτε για τις κλοπές που ενδέχεται να συμβούν εντός των εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου.

Σε περίπτωση ατυχήματος εντός του κτιρίου του Ινστιτούτου οι σπουδαστές καλύπτονται με ομαδική ασφάλιση. Το Ινστιτούτο δεν καλύπτει τους σπουδαστές για τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διαδρομή από το σπίτι τους στο Ινστιτούτο ή το αντίθετο, περίπτωση που εμπίπτει στην προσωπική τους ασφάλιση.

      7. Εσωτερικός κανονισμός για τους ανήλικους μαθητές

Το Ινστιτούτο ευθύνεται για την ασφάλεια των μαθητών μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Εκτός από τις προβλεπόμενες από τον Νόμο περιπτώσεις αστικής ευθύνης , υπεύθυνοι για την ασφάλεια των ανηλίκων μαθητών είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες, τόσο πριν όσο και μετά το μάθημα.

Οι ανήλικοι μαθητές από 8 ετών και πάνω, μπορούν να προσέρχονται μόνοι τους στο μάθημα και να φεύγουν στο τέλος του μαθήματος χωρίς να συνοδεύονται. Οι ανήλικοι όμως κάτω των 8 ετών πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα ο οποίος τους εμπιστεύεται στον καθηγητή της τάξης στην αρχή του μαθήματος. Μετά το μάθημα, ο δάσκαλος συνοδεύει και παραδίδει το παιδί στους γονείς του στο χώρο υποδοχής του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου δεν προβλέπει επίβλεψη για την ασφάλεια των ανήλικων παιδιών μέσα στις εγκαταστάσεις του. Εάν ο ενήλικας που πρόκειται να παραλάβει τον μαθητή καθυστερεί, οφείλει να ειδοποιήσει το Ινστιτούτο ( 22459333-5)

Εάν ο μικρός εμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του μαθήματος, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους γονείς του. Εφόσον συνεχίζονται οι ενοχλήσεις, ο μικρός μαθητής ενδεχομένως να αποβληθεί από ένα ή περισσότερα μαθήματα τα οποία δεν θα εκπέσουν από την τιμή των διδάκτρων ως μη πραγματοποιηθέντα.

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το κέντρο γλώσσας για τυχόν προβλήματα υγείας του παιδιού τους ή και για φάρμακα που είναι απαραίτητα για την υγεία και ασφάλειά του.

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν το παιδί τους για τον κανονισμό του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου.

 

Ημερομηνία Αποδοχή των όρων του κανονισμού Υπογραφή

Institut français de Chypre